Stanovy RC Skříteček

 

Stanovy občanského sdružení – RC Skříteček

 

Stanovy občanského sdružení: Rodinné centrum Skříteček

 

Čl. I
Úvodní ustanoveníNázev občanského sdružení: Rodinné centrum Skříteček
pro účely stanov zkráceně: " RC Skříteček"
(dále jen "sdružení")
Sídlo: Načešice 140, 538 03 Heřmanův Městec
 

Čl. II
Právní postavení sdružení1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
 

Čl. III
Cíl činnosti sdruženíHlavním cílem činnosti sdružení je provozování rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního centra a dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.
 

 1. Hlavní činnosti:

Umožnění rodičům vzájemně se setkávat, vzdělávat se a aktivně využívat vlastních znalostí a dovedností, předávání zkušeností a vzájemné naslouchání. Poradenství v oblasti výchovy, zdraví a psychologie rodinného života. Obohacování rodičů a dětí o nové vztahy a zkušenosti, nabídnutí jim prostředí vzájemné důvěry. Je možná integrace sociálně slabých rodin i zdravotně postižených dětí.

2. Vedlejší činnosti

a) Poskytování organizované i neorganizované činnosti pro rodiny s dětmi

- provoz zájmových útvarů, kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek

- půjčování knih a časopisů s rodičovskou tématikou

- zabezpečení hlídacího koutku – krátkodobé hlídání při vzdělávání či jiných činnostech rodičů vedoucích k minimalizaci jejich sociálního vyloučení

- organizování zábavných, sportovních a kulturních akcí pro veřejnost a podnikatelské subjekty

b) Vzdělávací činnost:

- organizování seminářů, přednášek, besed, vzdělávacích programů, kurzů, atd.

- poskytování a zprostředkování poradenství

- vzdělávání pracovníků občanského sdružení

 

c) Další

- příležitostný nákup a prodej zboží (zboží pro děti, rodinné pasy, knihy s rodičovskou

tematikou apod.)

- fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení rodinného centra,

příprava a řízení projektů, sponzorství

Výše uvedené činnosti jsou realizovány se zvláštním zřetelem na občany, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnost uplatnění ve společnosti. Sdružení může v souladu s obecně platnými právními předpisy vyvíjet vedlejší hospodářskou a obchodní činnost k zajištění potřeb svých členů, případně k zajištění finančních prostředků pro svoji vlastní činnost. Hospodářská nebo obchodní činnost smí být vykonávána pouze v souladu

s cíli sdružení.

Specifickými cíli  organizace které vedou k naplnění hlavního cíle jsou:

a) zapojení občanů, zejména rodin s dětmi do společenského, sociálního, kulturního zájmového života svého regionu

b) prevence sociálního vyloučení rodin s malými dětmi

c) podpora mezigeneračního soužití

d) volnočasové aktivity pro rodiny

e) podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí

e) podpora v těhotenství, osvětová činnost a poradenství v oblasti kojení a péče o novorozence

 

 

Čl. IV
Valná hromada1.   Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, všichni členové mají právo zúčastnit se jejího jednání.

 

Valná hromada zejména:

a)   schvaluje stanovy sdružení a jejich změny

b)   schvaluje způsob jednání a hlasování, který určuje jednací a hlasovací řád valné hromady

c)   schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení, účetní závěrku hospodaření, výši členských příspěvků a způsob platby

d)     volí a odvolává na dobu 1 roku členy správní rady a kontrolní komise potvrzuje rozhodnutí správní rady o vzniku a zániku členství

f)   projednává a schvaluje všeobecné zásady organizace, hospodaření a řízení

g)   rozhoduje o vyloučení člena, pokud se odvolá

h)   rozhoduje o zrušení sdružení

 

 

2.   Svolávání valné hromady

 

Valnou hromadu svolává správní rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně.

Správní rada svolává valnou hromadu vždy, požádá-li o to minimálně jedna polovina všech

členů sdružení nebo požádá-li o to z vážných důvodů kontrolní komise a to nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti.

Pokud valnou hromadu v požadovaném termínu správní rada nesvolala, může valnou

hromadu svolat kontrolní komise. Kontrolní komise je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy sdružení.

Valná hromada se svolává zpravidla do sídla sdružení. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou všem platným členům sdružení k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Pozvánky musí být odeslány nejpozději 14 dnů před konáním valné hromady.

Pozvánka musí obsahovat:

a)   název sdružení,

b)   místo a datum konání valné hromady,

c)   označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d)  pořad jednání valné hromady,

e)   rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je první den předcházejícího měsíce k datu konání valné hromady.

 

3.   Organizace valné hromady

 

Člen sdružení se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Člen, který se nechal zastupovat jinou osobou, se může valné hromady zúčastnit jen jako host a nemůže vystupovat ani hlasovat. Plnou moc nelze po prezentaci účasti na valné hromadě odvolat.

Svolávající valné hromady (správní rada nebo kontrolní komise) zajistí sepsání listiny přítomných členů sdružení (presenční listinu), který obsahuje:

a)  seznam všech platných členů sdružení k rozhodnému dni konání valné hromady,

b)  u fyzických osob – jméno a bydliště, počet hlasů (včetně zastupujících), podpis,

c) u právnických osob – název a sídlo právnické osoby, počet hlasů (včetně zastupujících), podpis

 

K listině přítomných se připojí plné moci v případě zastupujících členů. U zastupujících členů, kteří nejsou členy sdružení, bude uvedeno jméno a bydliště, počet zastupujících hlasů a podpis.

Ověření přítomných členů proběhne:

a)   u fyzických osob - předložením průkazu totožnosti

b)   u právnických osob - předložením průkazu totožnosti a výpisu z obchodního rejstříku (popř. jiného obdobného registru) ne staršího než 3 měsíce. Dále, není-li statutárním orgánem, je povinen předložit plnou moc vystavenou statutárním orgánem zmocnitele.

Správnost listiny přítomných členů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

 

4.   Průběh valné hromady

           

Valnou hromadu zahajuje člen správní rady, kterého tím správní rada pověřila a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení předsedy.

 

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory pro sčítání hlasů.

Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu svolávajícího orgánu a pak teprve o protinávrzích v pořadí v jakém byly vzneseny.

 

5.    Zápis z valné hromady

 

O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:

a)   název a sídlo sdružení,

b)   místo a dobu konání valné hromady,

c)   označení, zda se jedná o řádnou nebo náhradní valnou hromadu,

a)      jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů,

b)      popis projednávání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,

c)      rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,

d)     obsah protestu člena sdružení týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá

e)      obsah protestu správní rady nebo kontrolní komise ohledně nevhodného postupu valné hromady, pokud o to požádají.

 

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Svolávající valné hromady (správní rada nebo kontrolní komise) je povinen zajistit vyhotovení zápisu do 10 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s pozvánkou a listinou přítomných členů se zápisy uchovávají v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání.

Každý člen může kdykoliv požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence sdružení. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese člen sdružení, který o vystavení kopie požádal.

 

6.  Hlasovací právo

  

a)      Každý člen sdružení má právo jednoho hlasu.

b)      Je povoleno hlasovat na základě písemné plné moci vyjma hlasování o změně stanov   a o zrušení sdružení.

c)      Zástupcem člena sdružení nemůže být člen správní rady nebo kontrolní komis sdružení.

 

7.   Usnesení

 

Valná hromada je usnášení schopná a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění sdružení, ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení. Mimořádná valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího valné hromady.

Ke změně stanov a k rozhodnutí o zrušení sdružení je potřeba nadpoloviční většina platných hlasů přítomných členů. Nelze hlasovat na základě plné moci.

 

8.    Statutární orgán sdružení

 

Jménem sdružení jedná buď předseda nebo místopředseda.

Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis buď předseda nebo místopředseda, a to každý samostatně.

 

 

 

Článek V

Výkonná rada sdružení

 

1.    Složení výkonné rady sdružení

 

Výkonná rada má nejméně tři členy. Funkční období člena správní rady však neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový, tím není dotčeno právo člena správní rady na odstoupení ze své funkce. V případě odstoupení člena správní rady může být kooptován na doporučení člena stávající správní rady jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližší valná hromada.

Výkonná rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a vyhotovuje z této volby zápis.

 

2.    Povinnosti a pravomoce

 

       Výkonná rada odpovídá ve svém funkčním období za svou činnost a plnění úkolů valné hromadě.

       Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

       Výkonná rada zejména:

a)   volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu,

b)   koordinuje činnost sdružení,

c)   svolává valnou hromadu,

d)  zpracovává podklady pro valnou hromadu,

e)   zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení jednací a hlasovací řád valné

      hromady,

f)   rozhoduje o vzniku a zániku členství,

g)   schvaluje organizační řád a plán činnosti sdružení, rozhoduje o jeho změně a předkládá ho valné hromadě k informaci zajišťuje běžné záležitosti sdružení zodpovídá za evidenci prostředků sdružení,

f)       navrhuje výši a způsob platby členských příspěvků,

ch) schvaluje znění smluv mezi sdružením a jinými subjekty.

 

Mandát člena výkonné rady zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo odnětím mandátu člena správní rady. O odnětí mandátu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů.

K zajištění činnosti sdružení může výkonná rada zřídit poradní sbor, jehož členy mohou být i osoby, které nejsou členy sdružení. Členy poradního sboru jmenuje předseda správní rady na návrh správní rady.

Předseda výkonné rady řídí běžnou činnost sdružení, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší výkonné radě. Tato opatření musí předseda předložit výkonné radě ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

 

1.    Svolávání

 

Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.

 

2.    Hlasování

 

Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

3.    Usnesení

 

Ze zasedání výkonné rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou správní rady a zapisovatelem. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové výkonné rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením výkonné rady, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro usnesení.

 

Článek VI

Kontrolní komise

 

 

1.    Složení kontrolní komise

 

Kontrolní komise má nejméně 2 členy.

 

2.    Povinnosti a pravomoce

 

a)      Kontrolní komise je revizním orgánem sdružení, který ze svou činnost odpovídá valné hromadě.

b)      Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 

c)      Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

d)     Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích

      revizí a kontrolní činnosti.

e)      Kontrolní komise může v závažných případech požádat o svolání valné

      hromady správní radu.

 

Čl. VII
Zásady hospodaření1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky
d) dotace
3. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční zavěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 

Čl. VIII
Zánik sdružení
 

1.      Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.
b) rozhodnutím ministerstva vnitra.

2.       Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 

 

Čl. IX
Závěrečná ustanovení
 

1.. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád   sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 

V  Jedousově dne 1. února 2012


Přípravný výbor:

 

Petr Votavová, Martin Jetmarová, Martin Škvrňová