Členství

 

Členství


Členem sdružení může být každý, kdo souhlasí se stanovami a cíli sdružení, projeví aktivní zájem o práci ve sdružení a zaplatí členský příspěvek. 

1)  Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18ti let.

2) Postup při přijímání:

O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada sdružení a to

dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Členství vzniká dnem přijetí člena a zaplacením členského poplatku. Valná hromada potvrzuje rozhodnutí správní rady o vzniku členství.


 

Práva a povinnosti členů1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení

b) účastnit se valné hromady sdružení
c) volit do orgánů sdružení
d) být volen do orgánů sdružení
e) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření


2. Člen má povinnost zejména:
a)dodržovat stanovy sdružení
b)aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c)svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d)platit členské příspěvky

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou. Valná hromada též rozhoduje o způsobu provedení platby členského příspěvku.

 

4. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným prohlášením adresovaným správní radě

b) úmrtím člena

c)konstatováním správní rady,  že:

- člen jedná v rozporu s platnými stanovami, či usnesením valné hromady, nebo správní rady,

- neplatí členské příspěvky,

- nepodílí se na činnosti sdružení,

- zánikem sdružení.

 

Po vyloučení člena je správní rada povinna jej písemně vyrozumět.

Do 30 dnů po doručení vyrozumění o vyloučení se lze odvolat k valné hromadě. Ta rozhodne většinou hlasů přítomných členů. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.

 

5. Členský poplatek

Na valné hromadě jsme se jednoznačně usnesli na výši členského poplatu 400 Kč na rok.

 

6. Výhody členství

Každý člen má slevu na základních službách centra jako jsou cvičení, přednášky, výlety aj.

Každý člen dostává jako první nabídku možnosti účastnit se akcí pořádaných RC Skříteček.

Občerstvení je pro členy v centru zdarma. 


Členská přihláška do RC Skříteček

Členský příspěvek je každý člen povinný uhradit do 30 dnů od nastoupení do občanského sdružení.

Členský příspěvek se vždy platí celý tj. 400 Kč na jeden kalendářní rok, i v případě nastoupení v půlce roku.

Členské příspěvky jsou vybírány vždy k 1.5., každý člen dostane děkovný dopis spolu s žádostí o zaplacení členského příspěvku.

Členský příspěvek se hradí výhradně na účet centra, můžete využít jak trvalý příkaz (nikdy pak nezapomenete zaplatit :-)),

tak i jednorázový příkal nebo uhradit příspěvek přes naše webové stránky pomoci aplikace Darujme.cz.

 

Přihlášku je možné vytisknutou a vyplněnou zaslat poštou na adresu centra nebo nascenovanou na email centra.

Přihlášku naleznete zde:

Přihláška.docx (14,1 kB)